ඔබගේ ආදරණීය සිංහලෙන් ෆොස් වෙතින්  😛  මෙවර ඔබ වෙත ප්‍රවෘත්ති ලෙස ගෙන එන්නේ.. උබුන්ටු ගෙන එන Canonical සමාගමේ Launch Pad නම් මෘදුකාංග ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ වැඩසටහන නිදහස් විවෘත මෘදුකාංගයක් බවට පත් කිරීම, Microsoft සමාගම Linux වෙත kernel drivers දායක කිරීම (පුදුමයි ඒත් ඇත්තයි), ලයිනස් ටෝර්වාල්ඩස් (කවුද ඒ? 😉 ) ගේ Microsoft සම්බන්ධ ප්‍රකාශය, OSCon සමුළුවේදී පිරිනැමුණු Google-O’reilly Open Source සම්මාන, Microsoft ගෙන එන තවත් *නිදහස්* මෘදුකාංගයක් සහ Miro නව නිකිතුව පිළිබඳ පමණි.

මෙවර විශේෂාංග ලෙස Android Live විචාරණය, Bleachbit මෘදුකාංගය සහ Linux Mint විචාරණය ගෙන එන්නේ විශේෂාංග වලට වැඩි ඉඩක් ලබා දෙමින්.

microsoft-linux

(ogg version is much smaller)

Part 1

Part 2

යොමු සටහන් [Show Notes]

විශේෂාංග [Features]

This entry was posted on Thursday, July 30th, 2009 at 1:14 am and is filed under Podcast, Vidcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 comments so far

Thilanga Pitigala
 1 

Hey guys,

pls don’t post videos on podcast’s main page as its damn slow when loading the page and sometimes browser get stuck, i think this is due to UCSC TV links, if u can guys give a separate link for videos, that will be great,

August 20th, 2009 at 7:43 am
 2 

@Thilanga Pitigala

OK, we’ll take that in to account :).

I use Flashblock plugin in Firefox so there’s no effect in videos when loading page. Hope that’ll help you for now.

IMHO using Flashblock & Noscript plugins will be for good anyway.

August 20th, 2009 at 11:15 am

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment