පමා වී ආ සිංහලෙන් ෆොස් 28 වන වැඩසටහනින් ඔබ වෙත…
Google Chrome OS කතා බහ, VLC 1.0 වන නිකුතුව පිළිබඳ තොරතුරු, Linux Kernel සඳහා දායකත්වය දක්වන්නන්, kernel 2.6.30 සිදුර :-O , Mono සඳහා Microsoft community promise එක, නිදහස් මාවතට පවිසුණු තවත රටක් සහ ආයතනයක්, Firefox සඳහා multi process පිරික්සුම් පහසුව ඇතුළු තවත් බොහොමයක් තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ Firefox සඳහා වන තවත් සන්ධිස්ථානයක් මතක් කරමින්.

Google chrome

(ogg version is much smaller)

Part 1

Part 2

යොමු සටහන් [Show Notes]

Notice

This entry was posted on Thursday, July 30th, 2009 at 12:14 am and is filed under Podcast, Vidcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment