මෙවර සිංහලෙන් FOSS වෙතින්, මෑතකදී සිදුකරන ලද භෞතික විද්‍යාවේ ලොකුම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සලකන විශ්වයේ ආරම්භය සම්බන්ධ පර්යේෂණ සඳහා යොදා ගත් OSඑක කුමක්ද යන්න ගැනත්, එම OS එක hack කිරීමට ගත් තැතක් ගැනත් සඳහන් කොට, ඉන්පසුව ලිනක්ස් සම්බන්ධයෙන් ගාට්නර්ලගේ තවත් පරස්පර විරෝධී වර්තාවක් ගැනත්, Lenavo සමාගම විසින් Linux pre-install නොකිරීමට අදහස් කළ බවට පුවතක් ගැනත් සඳහන් කොට, මෙවරත් අපි විශේෂාංග කිහිපයක් ගෙන එන්නෙමු.


අපගේ podcast Flash Player මගින් ඇසීමටFriendfeed.com sinhalenFOSS room

Show Notes (යොමු සටහන්)

This entry was posted on Sunday, September 21st, 2008 at 9:59 am and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 comments so far

 1 

I think you meant a French programmer who wrote a bunch of web cam drivers not a Chinese

http://www.theinquirer.net/en/inquirer/news/2007/04/30/one-man-writes-linux-drivers-for-235-usb-webcams

September 30th, 2008 at 12:14 pm
 2 

Yup my bad. It was written for a bunch of Chinese camera’s 😀 and thats how the Chinese got into the picture

September 30th, 2008 at 12:53 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment