මෙවර සිංහලෙන් FOSS වෙතින් …

ඔබ දැනටමත් දන්නා ඇති Google Chrome වෙබ් ගවේශකයක ගැන අපේ අදහස් සහ GNU/Linux හි දිවීමට ගත් උත්සහය ගැනත්, Mozilla විසින් Chrome නිකුත් කිරීමට දිනකට පමණ කලින් නිකුත් කල Ubiquity නැමති වෙබ් ගවේශනය පහසු කරන Firefox plugin එක ගැනත්, Firefox වෙතින් GNU/Linux වෙත “කුඩම්මාගේ සැලකිලි” ලැබෙන බනට ජෝදනා කරන පුවතක් ගැනත්, Quebec හි FOSS කන්ඩායමක් විසින් එහි රජය උසාවියට ගෙන යෑමේ පුවතක් ගැනද, ලංකාවේ සිදුවන Software piracy කරන උදවිය අල්ලා උසාවි වෙත ගෙන ඒමට BSA විසින් නීතිඥ පත්කිරීම ගැනද, ලිනක්ස් දුවන නවතම Gadget කහිපයක් ගැනත්, Amazon හරහා OLPC පොදු ජනයා වෙත ලබා දීම ගැනත්, තවත් පුවත් රැසක් ගැනත් අපි තොරතුරු ගෙන එන්නෙමු.


අපගේ podcast Flash Player මගින් ඇසීමටFriendfeed.com sinhalenFOSS room

Show Notes (ශෝ සටහන්)

This entry was posted on Thursday, September 11th, 2008 at 9:22 am and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 comments so far

 1 

It’s Browser war number 2 since we start counting from zer0 😉

September 11th, 2008 at 10:31 am
 2 

I’m not quite certain what browser war 2 was if this is browser war 3. Are ppl saying the Open Source browser Firefox’s comeback is the 2nd war? If so then who won? That would mean ie since it still commands the majority. I think we’re still in the browser war initiated by Firefox but its now extended to web 2.0 and NG browsers

September 11th, 2008 at 11:25 am
Dasun K Lokuhetty
 3 

Thnx for considering the Comment as a Comment. And Im Happy to c ya guys taking comments seriously. Way to go man. Anyway It isnt a Big issue. Even I’m also Biased to Fedora. :) But still lets try to be un-biased as possible. :)
So guys Keep up the good work. And wish you guys all the best. We are always synced with the cast. Will comment what we think in the future too.

= Praise Open Source as a Concept [ For a better community ], not as Free. =

September 11th, 2008 at 1:24 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment