මෙවර සිංහලෙන් ෆොස් වෙතින් ඔබ වෙත කෙටියෙන්,
Clang මගින් linux කර්නලය compile කිරීම, Meego Linux 1.1 නිකුතුව, ලිබර් ඔෆිස් නව තතු, ෆයර්ෆොක්ස් 4 නිකුතුව පිළිබඳ විස්තර, koobface නම් facebook හරහා පැතිරෙන worm වැඩ සටහනින් ලිනක්ස් වෙත බලපෑම් සමග උබුන්ටු මීළඟ නිකුතුව සඳහා වන සැලසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

[image from LWN]

Show Notes (යොමු සටහන්)

This entry was posted on Saturday, November 6th, 2010 at 6:06 pm and is filed under Podcast. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

nadeendra
 1 

amazing two podcast episodes in a raw

November 7th, 2010 at 9:17 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment