ඔබ ග්නූ/ලිනක්ස් වලට නවකයෙක් නම් එක වරම වින්ඩෝස් දීගෙ කඩන්න බැහැ නේද? ලිනක්ස් දාල දෘඩ තැටි ධාවකය අපතෙ ගියා කියල හිතුනද? එහෙනං මෙන්න ඒකටත් බේත…

නිදහස් මෘදුකාංගයක් තියනව ext2fs කියල. ඒකෙන් වින්ඩෝස් වල ඉඳන් ලිනක්ස් බෙදුම් (partitions) බලන්න/ලියන්න පුළුවන්.
ඔබ ග්නූ/ලිනක්ස් වලට නවකයෙක් නම් එක වරම වින්ඩෝස් දීගෙ කඩන්න බැහැ නේද? ලිනක්ස් දාල දෘඩ තැටි ධාවකය අපතෙ ගියා කියල හිතුනද? එහෙනං මෙන්න ඒකටත් බේත…

නිදහස් මෘදුකාංගයක් තියනව ext2fs කියල. ඒකෙන් වින්ඩෝස් වල ඉඳන් ලිනක්ස් බෙදුම් (partitions) බලන්න/ලියන්න පුළුවන්.

ext2fs භාගත කර ගෙන ඔබේ වින්ඩෝස් වල පිහිටුවා ගන්න(install). දැන් පාලක පුවරුවට(control panel) ගිහින් එහි ඇති ext2fs මගින් ඔබේ ලිනක්ස් බෙදුමට ධාවක නාමයක්(drive letter)
තෝරන්න. එච්චරයි. ප්‍රශ්න ඇත් නම් comments වල ලියන්න.
ext2fs භාගත කර ගෙන ඔබේ වින්ඩෝස් වල පිහිටුවා ගන්න(install). දැන් පාලක පුවරුවට(control panel) ගිහින් එහි ඇති ext2fs මගින් ඔබේ ලිනක්ස් බෙදුමට ධාවක නාමයක්(drive letter)
තෝරන්න. එච්චරයි. ප්‍රශ්න ඇත් නම් comments වල ලියන්න.

This entry was posted on Saturday, April 19th, 2008 at 1:34 am and is filed under Blog. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

 1 

Direct link to ext2fs
http://fs-driver.org/download.html

April 19th, 2008 at 12:43 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment